نیرو های مسلح ایران چند سرلشکر دارد

با ارتقاء درجه امیر موسوی و انتصاب او به عنوان فرمانده کل ارتش توسط فرمانده کل قوا تعداد سرلشکرهای نیروهای مسلح به ۱۳ نفر رسید.

ادامه خواندن نیرو های مسلح ایران چند سرلشکر دارد

باید کار داشته باشی تا متاهل شوی یا باید متاهل باشی تا کار بهم بدن؟

چندسال پیش یک روز جلوی تلویزیون دراز کشیده بودم، فوتبال نگاه می کردم و تخمه  می خوردم.

ناگهان پدرو مادر و آبجی بزرگ و خان داداش سرم هوار شدند و فریادزدند که:« ای عزب! ناقص! بدبخت! بی عرضه! بی مسئولیت! پاشو برو زن بگیر ».

ادامه خواندن باید کار داشته باشی تا متاهل شوی یا باید متاهل باشی تا کار بهم بدن؟

خران را آزاد کن…!

خری به درختی بسته بود شیطان خر را باز کرد و خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.
زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ؛تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش.
صاحب خر وقتی صحنه را دید؛ عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.
صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب خر را از پای دراورد!
به شیطان گفتند چکار کردی؟!!!گفت من فقط یک خر را رها کردم!

*هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی؛ خران را ازاد کن…!