نیرو های مسلح ایران چند سرلشکر دارد

با ارتقاء درجه امیر موسوی و انتصاب او به عنوان فرمانده کل ارتش توسط فرمانده کل قوا تعداد سرلشکرهای نیروهای مسلح به ۱۳ نفر رسید.

ادامه خواندن نیرو های مسلح ایران چند سرلشکر دارد

خران را آزاد کن…!

خری به درختی بسته بود شیطان خر را باز کرد و خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد.
زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ؛تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش.
صاحب خر وقتی صحنه را دید؛ عصبانی شد و زن صاحب مزرعه را کشت.
صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد، صاحب خر را از پای دراورد!
به شیطان گفتند چکار کردی؟!!!گفت من فقط یک خر را رها کردم!

*هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی؛ خران را ازاد کن…!