ناگفته هایی از زندگی چرچیل بهترین مرد تاریخ بریتانی !!!

اگر چرچیل “بهترین مرد تاریخ بریتانیا” باشد فقط برای مردم انگلستان بهترین است، چون آن بهترین بودن ماحصل رنج، عذاب و استثمار عده‌ای دیگر در دنیا بوده است. در این گزارش به ابعاد کمتر گفته شده زندگی چرچیل می پردازیم….

ادامه خواندن ناگفته هایی از زندگی چرچیل بهترین مرد تاریخ بریتانی !!!