ضرب المثل های نهج البلاغه

نهج البلاغه یک اثر فوق العاده هنری است و از لحاظ زیبایی و شیوایی معتبر است . هیچ گوینده فارسی و هیچ نویسنده و هنرمند و شاعری را در زمان خود و در هیچ زمانی سراغ نداریم که بتواند با زبان شیوای علی (ع) حرف بزند.

در این فوق العاده ضرب المثل هایی وجود دارد که در ادامه چند نمونه تقدیم می گردد.

 

ادامه خواندن ضرب المثل های نهج البلاغه

داستانی از علا مه طباطبایی در بارۀ عالم برزخ

استانی از علامه طباطبایی در بارۀ عالم برزخ آقای سید محمد باقر موسوی همدانی مترجم تفسیر المیزان به فارسی می گوید:داستانی که از نظر خواننده می گذرد مربوط به مشاهده ای است که برای استاد عالی قدرم علامه طباطبائی مؤلف همین کتاب (المیزان) دست داد.

ادامه خواندن داستانی از علا مه طباطبایی در بارۀ عالم برزخ