قدر داشته ها یمان را بدانیم

با تمام وجود از زندگی لذت ببریم  و خدا را برای آنچه که به ما هدیه نموده شکر گزار باشیم  و خدا را برای آنچه که به ما هدیه نموده شکر گزار باشیم.
به یاد داشته باشیم که در این دنیای بزرگ کسانی هستند که آرزو دارند با داشته های ما زندگی کنند!

ادامه خواندن قدر داشته ها یمان را بدانیم