کدام حسن روحانی، «روحانی» اصلی است؟

حسن روحانی

مواضع روحانی به فاصله سه ماه دگرگون شده و از انتقاد به فعالیت های موشکی به حمایت صد درصدی از فعالیت های دفاعی کشور رسیده است.

ادامه خواندن کدام حسن روحانی، «روحانی» اصلی است؟