داستان رستوران رفتن کمال الملک در اروپا

کمال الملک نقاش چیره دست ایرانی (دوران قاجار) برای آشنایی با شیوه ها و سبکهای نقاشان فرنگی به اروپا سفر کرد.
زمانی که در پاریس بود فقر دامانش را گرفت و حتی برای سیر کردن شکمش هم پولی نداشت.

ادامه خواندن داستان رستوران رفتن کمال الملک در اروپا

اثر شش « میم » در تربیت کودک از نظر روانشناسان

روان شناسان اثر شش « میم » را در تربیت کودک با توجه به نیازهای روانی اش موثر می دانند:
این شش میم را هر کس در کارنامه گذشته زندگی اش دریافت کرده باشد، میم هفتمش “مــوفقیــت” است که خود به خود پدید خواهد آمد:

ادامه خواندن اثر شش « میم » در تربیت کودک از نظر روانشناسان