فرش قرمز تشریفات حتی در هلی کوپتر آقای جهانگیری

فرش قرمز تشریفات حتی در هلی کوپتری که برای کمک به مناطق زلزله زده میرود! والله شاهنشاه آریامهر ملعون هم اینطور نبود.

اینها مگر در اسنحر در وفت عیاشی به دست عررائیل بیفتند.

حکومت سلطنتی سرنگون شد ولی همچنان خوی سلطنتی در بعضی باقی مانده

نمونه ای از رفتار اشرافی جناب #تخم_لق و همراهانش که دو هفته بعد از #زلزله به اسم بازدید ولی با کفش به محل زندگی مردم آواره وارد شدند!

ماست و خیار ناصرالدین شاهی!

می گویند در زمان ناصرالدین شاه، روزی امیرکبیرکه ازحیف ومیل سفره های خوراکِ درباری به تنگ آمده بود به شاه پیشنهاد کرد که برای یک روز آنچه رعیت می خورند را میل فرمایند. شاه پرسید که مگر رعیت ما چه میل می کنند؟
امیرکبیر گفت : ماست و خیار…

ادامه خواندن ماست و خیار ناصرالدین شاهی!