حکومت سلطنتی سرنگون شد ولی همچنان خوی سلطنتی در بعضی باقی مانده

نمونه ای از رفتار اشرافی جناب #تخم_لق و همراهانش که دو هفته بعد از #زلزله به اسم بازدید ولی با کفش به محل زندگی مردم آواره وارد شدند!

دیدگاهتان را بنویسید