رهبر اپوزیسیون ما هم شده این حسینی قازقلنگ!

یعنی از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم.
رهبر معارضان چین میشه عالیجناب دالایی لاما؛ رهبر اپوزیسیون ما هم شده این قازقلنگ!

دیدگاهتان را بنویسید