چه برایمان آورده ای مارکو‌؟!

کوفت مارکو، زهر مار چه برایمان آوردی؟
بی وجدانها هرچی داشتم عوارض دادم تا از ایران خارج شوم!

دیدگاهتان را بنویسید