گفتگوی احمدعلی مسعودانصاری پسرخاله فرح پهلوی با تسنیم

احمدعلی مسعودانصاری در گفتگو با تسنیم از فساد فرح و دوستانش و روزهای آخر سلطنت محمدرضاشاه مواردی کفته می توانید در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن گفتگوی احمدعلی مسعودانصاری پسرخاله فرح پهلوی با تسنیم