نام قدیم خیابان ها، میدانها و پارک های تهران

نام قدیم خیابان های تهران
خرمشهر : آپادانا ، آیت الله کاشانی : آتاتورک ، قدس : آناتول فرانس ، سباری : آجودانیه

تهران قدیم

ادامه خواندن نام قدیم خیابان ها، میدانها و پارک های تهران