حکایت شمس و مولوی

مولوی با کبکبه و دبدبه، در حالی که مریدانش احاطه اش کرده بودند و آب وضویش را به تبرک بر می داشتند، با شمس برخورد و با تکبر در او نگریست.شمس گفت: سؤالی دارم.مولوی گفت: بپرس. شمس گفت : بگو بدانم محمد(ص)، پیامبر ما برتر بود یا حلاج، شیخ ما؟

ادامه خواندن حکایت شمس و مولوی