علیرضا زاکانی و سرانجام ۱۴ سال پیگیری تخلفات مرتضوی

دکتر علیرضا زاکانی،بیش از ۱۰سال در حال پیگیری تخلفات مسوول اصلی پرونده کهریزک بود، در ادامه گفت‌وگوی روزنامه «صبح نو» با ایشان درباره رویارویی‌هایش با مرتضوی دادستان اسبق تهران را بخوانید.

ادامه خواندن علیرضا زاکانی و سرانجام ۱۴ سال پیگیری تخلفات مرتضوی