آرای لاریجانی در ۱۱ سال اخیر و سقوط محسوس آرا

در جدول زیر نگاهی به آرای علی لاریجانی در چند اجلاسیه اخیر پارلمان داریم. بررسی این آرا نشان می‌دهد که لاریجانی کمترین رأی خود را در ۱۱ سال اخیر کسب کرده است.

دوره مجلس اجلاسیه تعداد آرا افزایش / کاهش به‌نسبت قبل
هشتم اول ۲۳۷  –
هشتم دوم ۲۱۶ کاهش
هشتم سوم ۲۱۴ کاهش
هشتم چهارم ۲۱۲ کاهش
نهم اول ۱۷۷ کاهش
نهم دوم ۲۱۳ افزایش
نهم سوم ۱۸۷ کاهش
نهم چهارم ۲۰۵ افزایش
دهم اول ۲۳۷ افزایش
دهم دوم ۲۰۴ کاهش
دهم سوم ۱۴۷ کاهش

داستان نپذیرفتن مقام قاضى القضات توسط شیخ بهایی

روزى شاه عباس به شیخ بهایى گفت: دلم می ‏خواهد ترا قاضى القضات کشور نمایم تا همانطور که معارف را نظم دادى،دادگسترى را هم سر و سامانى بدهی،بلکه حق مردم رعایت شود.

شیخ بهایى گفت: قربان من یک هفته مهلت می ‏خواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتى که پیش خواهد آمد،چنانچه باز هم اراده ی ملوکانه بر این نظر باقى بود دست به کار شوم و الا به همان کار فرهنگ بپردازم.

ادامه خواندن داستان نپذیرفتن مقام قاضى القضات توسط شیخ بهایی