آرای لاریجانی در ۱۱ سال اخیر و سقوط محسوس آرا

در جدول زیر نگاهی به آرای علی لاریجانی در چند اجلاسیه اخیر پارلمان داریم. بررسی این آرا نشان می‌دهد که لاریجانی کمترین رأی خود را در ۱۱ سال اخیر کسب کرده است.

دوره مجلساجلاسیه تعداد آراافزایش / کاهش به‌نسبت قبل
هشتماول۲۳۷ –
هشتمدوم۲۱۶کاهش
هشتمسوم۲۱۴کاهش
هشتمچهارم۲۱۲کاهش
نهماول۱۷۷کاهش
نهمدوم۲۱۳افزایش
نهمسوم۱۸۷کاهش
نهمچهارم۲۰۵افزایش
دهماول۲۳۷افزایش
دهمدوم۲۰۴کاهش
دهمسوم۱۴۷کاهش

داستان نپذیرفتن مقام قاضى القضات توسط شیخ بهایی

روزى شاه عباس به شیخ بهایى گفت: دلم می ‏خواهد ترا قاضى القضات کشور نمایم تا همانطور که معارف را نظم دادى،دادگسترى را هم سر و سامانى بدهی،بلکه حق مردم رعایت شود.

شیخ بهایى گفت: قربان من یک هفته مهلت می ‏خواهم تا پس از گذشت آن و اتفاقاتى که پیش خواهد آمد،چنانچه باز هم اراده ی ملوکانه بر این نظر باقى بود دست به کار شوم و الا به همان کار فرهنگ بپردازم.

ادامه خواندن داستان نپذیرفتن مقام قاضى القضات توسط شیخ بهایی