روزنامه اصولگرای رسالت: حاج قاسم، فراتر از یک سردار است

اگرحاج قاسم سلیمانی را فراتر از یک «سردار نظامی» نبینید، کم گذاشته اید. حاج قاسم مدتهاست در تراز «معلم انقلابی»ظاهر شده است.

ادامه خواندن روزنامه اصولگرای رسالت: حاج قاسم، فراتر از یک سردار است