عوامل مغروریت انسان

انسان با سه چیز  مغرور می شود :
۱- نامِ  بزرگ   ۲ – خانهِٔ  بزرگ ۳- لباسِ  فاخر ،  اماااا  افسوس  که  بعد  از  مرگ!!! ۱– نامش…  مرحوم ۲- خانه اش … قبر  ۳- لباسش …  کفن

بر  چرخِ  فلک  مَناز  که  کَمَر شِکَن است    بررنگِ لباس  مَناز  که آخر کفن است
مغرور  مشو  که  زندگی  چند روزاست     در زیرِ زمین  شاه و گدا یک رقم است

سال ۱۳۶۶ با هزارتومان چه می توانستیم بخریم

به یاد دارید در سال ۱۳۶۶ با هزار تومان چه میزان کالا می توانستید بخرید؟ ۵۰ سیخ کباب یا بیش از ۳۰ دیزی آماده ، شاید قدرت خرید سی و یک سال پیش یک هزار تومان برای ایرانیان امروز،کمی رویاگونه و دور از ذهن به نظر برسد .

ادامه خواندن سال ۱۳۶۶ با هزارتومان چه می توانستیم بخریم