داستان ضرب المثل / از کوره در رفتن

در باره ی کسانی که به طور غیر طبیعی و سریع خشمگین شده و با حالتی غیر عادی رفتار می کنند.
وقتی کوره های آهنگری برای جدا کردن آهن از سنگ آهن و یا گداختن آهن  روشن می شود، لازم است که درجه ی حرارت کم کم بالا برود تا آهن سرد به تدریج گرم و گداخته و مذاب شود، زیرا آهنی که ناگهان در حرارت شدید قرار بگیرد سخت گداخته شده و سپس با صداهای مهیبی منفجر و به بیرون کوره پرتاب می شود، یعنی ” از کوره در می رود”.
از این رو برای توصیف رفتار افرادی که ناگهانی و به سختی خشمگین شده و  از کوره ی اعتدال خارج شده با از کوره در رفتن آهن ِ ناگهان گداخته شده تشابه دارد، از این اصطلاح آهنگری استفاده می شود.

۹۶۰۵۲۶  __  ۹۷۰۵۲۵

غزلی از مولانا / تو عالم باش و عالم را رها کن

اگر تو عاشقی غم را رها کن         عروسی بین و ماتم را رها کن

تو دریا باش و کشتی را برانداز        تو عالم باش و عالم را رها کن

۹۶۰۵۲۱  __  ۹۷۰۷۲۸

ادامه خواندن غزلی از مولانا / تو عالم باش و عالم را رها کن