حاضر جوابیهای تاریخی (۳)

همیشه و در همه جا افرادی بوده و هستند که برای تحقیر و یا محکوم کردن طرف مقابل با اشارات و یاپرسش هایی قصد اجرای هدف خود را دارند که اینها در مواقعی با افراد حاضر جوابی روبرو می شوند که نه تنها به هدف خود نمی رسند بلکه شکست می خورند و خجالت زده می شوند.

تاکنون ۲ قسمت تحت عنوان حاضر جوابیهای تاریخی تقدیم شما مخاطبان گردیده است با توجه به اینکه دو قسمت قبلی مورد توجه قرار گرفت و یکی از مخاطبین عزیز پیشنهاد داده بود که از حاضر جوابی های معصومین (ع) هم استفاده شود لذا جواب های بی درنگ امام باقر (ع) به طاووس یمانی در ادامه تقدیم می گردد.

۹۶۰۶۰۲    __  ۹۷۰۷۰۸

ادامه خواندن حاضر جوابیهای تاریخی (۳)

حاضر جوابیهای تاریخی (۲)

همیشه و در همه جا افرادی بوده و هستند که برای تحقیر و یا محکوم کردن طرف مقابل با اشارات و یاپرسش هایی قصد اجرای هدف خود را دارند که اینها در مواقعی با افراد حاضر جوابی روبرو می شوند که نه تنها به هدف خود نمی رسند بلکه شکست می خورند و خجالت زده می شوند.

بعضی افراد به علت جوابی های خوب و به موقع و منطقی که داشته اند در تاریخ مشهور شده اند که در ادامه قسمت دوم از این حاضر جوابی ها تقدیم می گردد.

۹۶۰۶۰۲  ___  ۹۷۰۸۰۷

ادامه خواندن حاضر جوابیهای تاریخی (۲)

حاضر جوابیهای تاریخی (۱)

همیشه و در همه جا افرادی بوده و هستند که برای تحقیر و یا محکوم کردن طرف مقابل با اشارات و یاپرسش هایی قصد اجرای هدف خود را دارند که اینها در مواقعی با افراد حاضر جوابی روبرو می شوند که نه تنها به هدف خود نمی رسند بلکه شکست می خورند و خجالت زده می شوند.

بعضی افراد به علت جواب های خوب و به موقع و منطقی که داشته اند در تاریخ مشهور شده اند که در ادامه قسمت اول از این حاضر جوابی ها تقدیم می گردد.

 

۹۶۰۶۰۲  __  ۹۷۰۸۰۷

ادامه خواندن حاضر جوابیهای تاریخی (۱)