حکمت و حکایت/این خود ما هستیم که زندگی را می سازیم

مرد ثروتمند بدون فرزندی که به پایان زندگی اش رسیده بود، کاغذ و قلمی برداشت تا وصیت نامه خود را بنویسد :
“تمام اموالم را برای خواهرم می گذارم نه برای برادر زاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران”…

۹۶۰۹۰۲  __  ۹۷۰۸۱۱

ادامه خواندن حکمت و حکایت/این خود ما هستیم که زندگی را می سازیم