اکثر این ۳۸ سال،حکومت را با تفکر لیبرالی اداره کرده اند

لیست عده ای از تربیت شدگان دانشگاههای غرب که اکثر۳۸این  سال، حکومت انقلاب را با تفکر لیبرالی اداره کرده اند و مردم را نسبت به اسلام و مسلمانی بدبین کرده اند در ادامه تفدیم می گردد.

ادامه خواندن اکثر این ۳۸ سال،حکومت را با تفکر لیبرالی اداره کرده اند