آن‌روی جنگ طلب آمریکا را بشناسیم

🌿 گفتمان حاکم بر رسانه‌ها، آمریکا را مهد دموکراسی و مبدع حقوق بشر بازنمایی می‌کند. اما تاریخ روایتی متفاوت از ایالات متحده آمریکا حکایت می‌کتد.

🌿آمریکا کشوری است که تنها ۲۳۹ سال از تاریخ حیاتش می گذرد و در این مدت در ۲۲۲ مورد جنگ و تجاوز و مداخله نظامی مشارکت داشته است! دهها کودتای ناکام و باکام که برخی هرگز فاش نشده‌اند را به این تعداد مداخلات عموسام در امور ملت‌های دیگر بیفزایید.

ادامه خواندن آن‌روی جنگ طلب آمریکا را بشناسیم