رجال سیاسی که نامشان از اسناد لانه جاسوسی سر درآورد/ ۲ (آخر)

در این یادداشت نگاهی‌ داریم‌ به‌ اسناد سفارت‌ آمریکا درباره‌ اشخاص‌ و گروه‌ها

در این یادداشت نگاهی‌ داریم‌ به‌ اسناد سفارت‌ آمریکا درباره‌ اشخاص‌ و گروه‌های‌ مختلف‌ که‌ شفاف‌ ساختن‌ نظریات‌، مواضع‌ و عملکرد آنها به‌ شناسایی‌ یاران ‌واقعی‌ انقلاب‌ اسلامی و حذف‌ نیروهای‌ سازشکار و ضد انقلاب‌ از صحنه‌ی‌ سیاسی‌ کشور منجرشد. این‌ لیست‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا تهیه‌ شده‌ است ،کهقسمت دوم (آخر) آن در ادامه مطلب می آید.

ادامه خواندن رجال سیاسی که نامشان از اسناد لانه جاسوسی سر درآورد/ ۲ (آخر)

رجال سیاسی که نامشان از اسناد لانه جاسوسی سر درآورد/۱

در این یادداشت نگاهی‌ داریم‌ به‌ اسناد سفارت‌ آمریکا درباره‌ اشخاص‌ و گروه‌های مختلف‌ که‌ شفاف‌ ساختن‌ نظریات‌، مواضع‌ و عملکرد آنها به‌ شناسایی یاران ‌واقعیانقلاب‌ اسلامی و حذف‌ نیروهای‌ سازشکار و ضد انقلاب‌ از صحنه‌ی‌ سیاسی‌ کشور منجرشد. این‌ لیست‌ به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا تهیه‌ شده‌ است ،که قسمت اول آن در ادامه مطلب می آید.

ادامه خواندن رجال سیاسی که نامشان از اسناد لانه جاسوسی سر درآورد/۱