سال ۱۳۶۶ با هزارتومان چه می توانستیم بخریم

به یاد دارید در سال ۱۳۶۶ با هزار تومان چه میزان کالا می توانستید بخرید؟ ۵۰ سیخ کباب یا بیش از ۳۰ دیزی آماده ، شاید قدرت خرید سی و یک سال پیش یک هزار تومان برای ایرانیان امروز،کمی رویاگونه و دور از ذهن به نظر برسد .

ادامه خواندن سال ۱۳۶۶ با هزارتومان چه می توانستیم بخریم

عوامل مغروریت انسان

انسان با سه چیز  مغرور می شود :
۱- نامِ  بزرگ   ۲ – خانهِٔ  بزرگ ۳- لباسِ  فاخر ،  اماااا  افسوس  که  بعد  از  مرگ!!! ۱– نامش…  مرحوم ۲- خانه اش … قبر  ۳- لباسش …  کفن

بر  چرخِ  فلک  مَناز  که  کَمَر شِکَن است    بررنگِ لباس  مَناز  که آخر کفن است
مغرور  مشو  که  زندگی  چند روزاست     در زیرِ زمین  شاه و گدا یک رقم است

حلزون درونت را پیدا کن

جنوب ایتالیا زیستگاه نوعی چتر دریایی بنام”مدوز”وانواع حلزون های دریایی است.
هر از گاهی این عروس دریایی حلزون های کوچک دریا را قورت می دهد و آنها را به مجرای هاضمه اش انتقال می دهد.

ادامه خواندن حلزون درونت را پیدا کن