داستانک/ راز آرامش

چند نفری که در جستجوی آرامش و رضایت درون بودند نزد استادی رفتند واز او پرسیدند. استاد شما همیشه یک لبخند روی لبت است و به نظر میرسد خیلی آرام و خشنود هستی لطفا به ما بگو که راز خشنودی شما چیست؟

ادامه خواندن داستانک/ راز آرامش