نوشته زیبای گاندی خطاب به همسرش

خوبِ من، هنر در فاصله هاست؛زیاد نزدیک به هم می سوزیم، و زیاد دور از هم،یخ می زنیم.

تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم، و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.

کسی که تو از من می خواهی بسازی، یا کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.

من باید بهترین خودم باشم برای تو ، و تو باید بهترینِِ خودت باشی برای من .

ادامه خواندن نوشته زیبای گاندی خطاب به همسرش

دسته بندی انسانها از نظر دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی انسان ها را به چهار گروه زیر دسته بندی کرده است :

دسته اول:
آنانی که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم نیستند.
عمده آدم‌ها حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آن‌هاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

ادامه خواندن دسته بندی انسانها از نظر دکتر شریعتی