داستان ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب راخورد و هم پول داد

روزی. دو نفر با هم سر پیاز و پیازکاری دعوایشان شد رهگذر خسیسی به مرد کشاورز زحتمکشی که مشغول کاشتن پیاز بود رسید و با طعنه گفت: « زیر این آفتاب داغ کار می‌کنی که چی؟ این همه زحمت می‌کشی که پیاز بکاری؟ آخر پیازهم شد محصول؟ پیاز هم خودش را داخل میوه ها کرده به چه درد می‌خورد؟ آن هم با آن بوی بدش!» و…

ادامه خواندن داستان ضرب المثل هم پیاز را خورد، هم چوب راخورد و هم پول داد