شهر زیبای مهاباد با لنز دوربین فرناندو ورداسکو

فرناندو ورداسکو مرد شماره ۷ تنیس جهان که جهت برگزاری مسابقات عازم قطر بود، هنگام پرواز بر فراز شهر مهاباد این عکس بی نظیر را ثبت کرد.