حکایتی خواندنی مرد ساز زن و خواننده ای بنام “بردیا”

در زمانهاى قدیم، مرد ساز زن و خواننده ای بود؛ بنام “بردیا” که با مهارت تمام می نواخت و همیشه در مجالس شادی و محافل عروسی، وقتی برای رزرو نداشت…  بردیا چون به سن شصت سال رسید روزی در دربار شاه می نواخت که خودش احساس کرد دستانش دیگر می لرزند و توان ادای نت ها را به طور کامل ندارد و صدایش بدتر از دستانش می لرزید و کم کم صدای ساز و صداى گلویش ناهنجار می شود.

ادامه خواندن حکایتی خواندنی مرد ساز زن و خواننده ای بنام “بردیا”