در تضادند پینه دست من و پینه پیشانی تو

در تضادند غم من و پریشانی تو        سفره فقر من و سفره مهمانی  تو
روزی آید که خدا حکم کند مابین       پینه دست من و پینه پیشانی تو..!

دیدگاهتان را بنویسید