دانشمندان معتقدند که مغز انسان فقط به ابتدا و اتنهای کلمات توجه می کند

“دانشمندان متعقدند که مغز انسان فقط به ابتدا و اتنهای کملات توجه مکینه برای هیمنه که شما الان ۵ تا کلمه اشتباه رو درست خوندین …

۱- متعقدند غلط است که صحیح آن معتقدند است.۲-اتنها غلط است که صحیح آن انتها است.۳-کملات غلط است که املای صحیح آن کلمات است. ۴-مکینه درست نیست صحیح آن می کند است. ۵- هیمنه غلط است املای صحیح آن همینه درست است.

 

بهترین زیبایی های خلقت

زیباترین کلام:بسم الله                        زیباترین تکیه گاه:خدا

زیباترین دین:اسلام                          زیباترین    خانه:کعبه

زیباترین بانگ:تکبیر                          زیباترین      آواز:اذان

ادامه خواندن بهترین زیبایی های خلقت