کلیپ ورود آزادگان به میهن

به مناسبت ورود آزادگان سرفراز این کلیپ ماندگار به این عزیزان تقدیم می گردد.