توضیحات سیدمجید بنی‌فاطمه،مداحی که می‌گویند میلیاردی پول درمی‌آورد

سیدمجید بنی‌فاطمه از مداحی هیچ درآمدی ندارم و حتی هدیه هم نمی گیرم.