این نیز بگذرد

از عارفی پرسیدند: روی نگین انگشترم چه حک کنم که وقتی شادم به آن بنگرم و وقتی غمگین شدم به آن نظر کنم ؟   

گفت حک کن… این نیز بگذرد.