بغض و گریه پرستار بخش کرونا بیمارستان امام رضا(ع) مشهد

پرستار بخش کرونا بیمارستان امام رضا(ع) مشهد گفت: بیست و سه روز است که بچه هایم را ندیده ام؛ کمی تحمل کنید و در خانه هایتان بنشینید.

دیدگاهتان را بنویسید