آدم های تکراری نتایج تکراری

تیم مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ منجر به جام زهر
تیم مذاکرات سعدآباد منجر به تعلیق هسته ای
تیم مذاکرات برجام منجر به فنای هسته ای

دیدگاهتان را بنویسید