جامعه با من و تو، ما می شود، قبل از دیگران به خودمان برسیم

مغازه دار‌ محل، هر روز، صبح زود ماشین سمندش را در پیاده رو پارک میکند، مردم مجبورند از گوشه خیابان رد شوند.

سوپرمارکتی، نصف بیشتر اجناس مغازه اش را بیرون چیده، راه برای رفت و آمد سخت است.

ادامه خواندن جامعه با من و تو، ما می شود، قبل از دیگران به خودمان برسیم