عبدالله بن جعفر بن ابوطالب مردد مردود

عبدالله بن جعفر را که می شناسید؟! پسر جعفربن ابیطالب برادر بزرگوار امیرالمومنین علی(ع) . همان کسی که سرپرست مهاجرین به حبشه بود و بعدها از سوی پیامبر(ص) فرمانده لشکر مسلمین در جنگ موته شد و در همان جنگ دو دستش را از دست داد و به شهادت رسید.

ادامه خواندن عبدالله بن جعفر بن ابوطالب مردد مردود