واتر گیت (Watergate)

«واتر گیت» نام مجتمعی مسکونی – اداری و هتلی در واشنگتن (پایتخت آمریکا) است که کمیته ملی حزب دموکرات، طبقه ششم هتل را اجاره کرده بود تا ستاد مبارزه انتخاباتی سال ۱۹۷۲ خود را در آنجا مستقر سازد.

مجتمع واترگیت، محلی که جاسوسان به آن رخنه کرده‌بودند.

ادامه خواندن واتر گیت (Watergate)