فواره چون بلند شود سرنگون شود(مصداق ظهور و سقوط برمکیان)

گفته اند که خاندان برمک خاندانی ایرانی بودند که در دربار عباسیان نفوذ فراوان داشتند و تعدادی از آنها وزرای خلفای عباسی بودند. جعفر برمکی حتی با هارون الرشید دوستی فوق العاده نزدیک داشت.

ادامه خواندن فواره چون بلند شود سرنگون شود(مصداق ظهور و سقوط برمکیان)