مکانیسم ماشه موسوم به «اسنپ بک»که در بندهای برجام آمده چیست؟

مکانیسم ماشه موسوم به «اسنپ بک» یا همان «ساز و کار حل اختلافات» در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام به عنوان تضمینی در راستای اجرای تعهدات ایران گنجانده شده است.
طبق این سازوکار، اگر هر یک از اعضای برجام بتواند نقض تعهدات ایران را اثبات کند طی یک فرآیند حدودا ۲ ماهه ، تحریم‌های بین‌المللی به صورت خودکار علیه کشورمان برمی‌گردد.

ادامه خواندن مکانیسم ماشه موسوم به «اسنپ بک»که در بندهای برجام آمده چیست؟