استانیسلاو پتروف مرد روسیه ای که دنیا را نجات داد

در اوایل صبح آن روز، سیستم‌های هشداردهنده زودهنگام اتحاد جماهیر شوروی، پرتاب موشک‌های آمریکا به سوی شوروی را ثبت کردند. اطلاعات کامپیوتری پرتاب چندین موشک از خاک آمریکا را نشان می‌داد. طبق دستورالعمل، نیروی نظامی شوروی می‌بایستی با یک حمله هسته‌یی تلافی جویانه به حمله موشکی آمریکا پاسخ می‌داد.

ولی استانیسلاو پتروف، افسر کشیکی که وظیفه‌اش ثبت پرتاب موشک توسط دشمنان شوروی بود، تصمیم گرفت این واقعه را به اطلاع مقامات مافوق خود نرساند و با این اتفاق مانند یک اعلام خطر اشتباه برخورد کرده و آن را نادیده بگیرد.

مرگی در تنهایی، برای مردی که دنیا را از جنگ هسته‌ای نجات داد

ادامه خواندن استانیسلاو پتروف مرد روسیه ای که دنیا را نجات داد

دلایل دوست داشتن اخلاق بچه ها

۱ . گریه می ڪنند چون گریه ڪلید بهشته .
۲ . قهرڪه می ڪنند زود آشتی می ڪنند چون ڪینه ندارند .
۳ . چیزی ڪه می سازند زود خراب می ڪنند چون به دنیا دلبستگی ندارند .
۴ . باخاڪ بازی می ڪنند چون تڪبر ندارند .
۵ . خوراڪی ڪه دارند زود می خورند و برای فردا نگه نمی دارند چون آرزوهای دراز ندارند .