نتیجه اعتماد به جریان غرب گرا

حذف مالیات هدیه دولت به خوش خدمتی سلبریتی ها درزمان انتخابات بود
بازهم قراره سلبریتی ها برای غرب گراها رای جمع کنند تا در مجلس حضورحداکثری داشته باشند مراقب باشید مردم آگاه باشید مردم گول افراد بی ارزش جامعه رو که به اصطلاح بهشون میگن سلبریتی نخورید.

آموزگار و روزگار

انسان دو نوع معلم دارد : آموزگار و روزگار                                                            هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می آموزد. اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت.

هر که ناموخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار #بیم… | Flickr