سر دادند…….. 🌹ولی سنگر ندادند …….

🌷سر دادند…….. 🌹ولی سنگر ندادند ………

#هشت سال رزم
#هشت سال جبهه وخاک وخون
#هشت سال چفیه وخشاب وسنگر
#هشت سال قمقمه های خالی وسیم خاردار وخاکریزهااا
#هشت سال ایثار ‌فداکاری واز جان گذشتن ‌جانبازی ورشادت و …. شهادت