آبشار هم با تمام زیبایی و اقتدارش برای رسیدن به “مقصود” فرو می ریزد

آبشار هم با تمام زیبایی و اقتدارش برای رسیدن به “مقصود” فرو می ریزد
گاهی باید در خود شکستن را تجربه کرد، تا به دریا رسید.