معنی نام کشورها قسمت دوم از ۲ قسمت

اسم کشورها هم معانی خاص خود را دارند.
مثلاَ : آرژانتین یعنی سرزمین نقره(اسپانیایی)
و یا کانادا یعنی دهکده!
در ادامه معنی نام کشورهای جهان آمده است که به ترتیب حروف الفبا از شین تا آخردر در این پست می آبد.

معنی اسم کشورهای جهان لیست نام کشور ها | نام فارسی

ادامه خواندن معنی نام کشورها قسمت دوم از ۲ قسمت

معنی نام کشورها قسمت اول از ۲ قسمت

اسم کشورها هم معانی خاص خود را دارند.
مثلاَ : آرژانتین یعنی سرزمین نقره(اسپانیایی)
و یا کانادا یعنی دهکده!
در ادامه معنی نام کشورهای جهان آمده است که به ترتیب حروف الفبا از الف تا شین در در این پست می آبد.

معنی اسم کشورهای جهان لیست نام کشور ها | نام فارسی

ادامه خواندن معنی نام کشورها قسمت اول از ۲ قسمت