آمار تفکیکی واکسیناسیون کشور کرونا در کشور تا ۲۱مهر ۱۴۰۰

آمار واکسیناسیون کرونا و نوع واکسن های تزریق شده در کشور تا ۲۱مهر ۱۴۰۰ در ادامه بخوانید.

اعلام آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در کشور تا امروز

اسپوتنیک نوبت اول: ۵۵۶۹۸۷
اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۲۹۷۷

سینوفارم نوبت اول: ۳۸۴۸۸۵۹۶
سینوفارم نوبت دوم: ۱۶۸۹۷۷۳۳

بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۷۹۳۱۱
آسترازنکا نوبت دوم: ۱۸۶۹۰۲۸

برکت نوبت اول: ۳۲۲۴۸۱۷
برکت نوبت دوم: ۲۳۳۴۲۵۱

مجموع نوبت اول: ۴۶۸۰۹۱۰۰
مجموع نوبت دوم: ۲۱۵۴۸۲۰۷

کل واکسن تزریق شده: ۶۸۳۵۷۳۰۷

دیدگاهتان را بنویسید