فهرست شهرداران شهر کرمانشاه از زمان ساختن بلدیه(۱۲۹۹) تا کنون

کرمانشاه از زمان ساخت بلدیه تاکنون ۷۸ شهردار داشته است.

در ادامه فهرست شهرداران شهر کرمانشاه از زمان ساختن بلدیه(۱۲۹۹) تا کنون تقدیم می گردد.

 

فهرست شهرداران شهر کرمانشاه از زمان ساختن بلدیه تا کنون:

۰۱ حسن شقاقی از ۱۲۹۹ تا ۱۳۰۰ شهردار بلدیه
۰۲ محمد خان امیر شوکت از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۱ کفیل بلدیه
۰۳ ابوالفتح میرزا  از۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ رئیس بلدیه
۰۴ علی فتوحی از ۱۳۰۴ تا ۱۳۰۵ رئیس بلدیه
۰۵ اسداله خان فزونی از ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۶ شهردار
۰۶ ابراهیم مفضد درخشان از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۷ شهردار
۰۷ نصرت الله مستشاری از ۱۳۰۷ تا ۱۳۰۸ شهردار
۰۸ زین الدین قیاسی از ۱۳۰۸ تا ۱۳۰۹ شهردار
۰۹ اسدالله شهاب الدوله از ۱۳۰۹ تا ۱۳۱۰ شهردار
۱۰. یاور فروهر از ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱ شهردار
۱۱. میرزا مسعود خان وداد از  ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۲ شهردار
۱۲. حسنعلی اشرفی از ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۳ شهردار
۱۳. دکتر جهانسوزی  از۱۳۱۳ تا ۱۳۱۴ شهردار
۱۴. احمد جهانشاهی از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۵ شهردار
۱۵. محمدرضا رسولی از  ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۶ شهردار
۱۶. تقی مدحت از ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۷ شهردار
۱۷. حسام الدین عارفی از  ۱۳۱۷ تا ۱۳۱۸ شهردار
۱۸. اسکنر آوشید از  ۱۳۱۸  تا ۱۳۱۹ شهردار
۱۹. عباس صدر از ۱۳۱۹  تا۱۳۲۰ شهردار
۲۰. مرتضی ابوذر از  ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۱ شهردار
۲۱. فیض الله اعظم زنگنه از ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۲ شهردار
۲۲. مسعود فزونی از  ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۳ شهردار
۲۳. علی اصغر محمدی از۱۳۲۳ تا ۱۳۲۴ شهردار
۲۴. کاظم شریفی از  ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۵ شهردار
۲۵. ارسلان فرهنگ از  ۱۳۲۵  تا ۱۳۲۶ کفیل شهرداری
۲۶. عباس صدر از ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۷ شهردار
۲۷. جهانسوز خاقانی از ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۸ شهردار
۲۸. علیرضا بهزادی از ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ شهردار
۲۹. مهدیقلی صاحبقرانی از  ۱۳۲۹  تا۱۳۳۰ شهردار
۳۰. عباس استقامت از  ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۱ شهردار
۳۱. احمدمختار معصومی از ۱۳۳۱  تا۱۳۳۲ شهردار
۳۲. محمد علی ملک  از ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۳ شهردار
۳۳. موسی آروند از ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۴ شهردار
۳۴. مهدی رئوفی از  ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ شهردار
۳۵. سلطان محمد دولتشاهی از  ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۷ شهردار
۳۶. علی اصغر تیموری از ۱۳۳۷ تا ۱۳۳۸ شهردار
۳۷. امان الله کیهان از  ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ شهردار
۳۸. عزت الله خان ایلخانی پور از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۱ کفیل شهرداری
۳۹. علی سلیمانی از ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ شهردار
۴۰. علی قلی جهانسوز از ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۳ شهردار
۴۱. حیدر حیدری از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵ کفیل شهرداری
۴۲. جهانشاه پالیزیان از  ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۸ شهردار
۴۳ .امان الله کیهان از  ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ شهردار
۴۴. کرمعلی اسعدیان از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۱ سرپرست شهرداری
۴۵. سید آقا هاشمی از ۱۳۵۱  تا ۱۳۵۲ سرپرست شهرداری
۴۶. کرمعلی اسعدیان از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳ شهردار
۴۷. شاهپور امید  از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴ شهردار
۴۸. حیدر حیدری از  ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۵ کفیل شهرداری
۴۹. سید مجتبی حبیبی از  ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ شهردار
۵۰. ابراهیم اقبال از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸ شهردار
۵۱. محمد علی مکفی از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ شهردار
۵۲. مجتبی تغابن از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ شهردار
۵۳. سید فخرالدین مهدویان  از۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ سرپرست شهرداری
۵۴. هوشنگ فلاحیان از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ سرپرست شهرداری
۵۵. مجید غفوری از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ شهردار
۵۶. ابراهیم عزیزی از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۷ سرپرست شهرداری
۵۷. مجتبی تغابن از  ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ شهردار
۵۸. محمد بیژن آفریدون از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ شهردار
۵۹. بهنام خشنودی از ۱۳۷۰  تا ۱۳۷۶ شهردار
۶۰. علی اصغر میرزایی از  ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۶ شهردار
۶۱. مجتبی یزدانی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ سرپرست شهرداری
۶۲. مهرداد سالاری  از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ شهردار
۶۳. مجید یوسفی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ سرپرست شهرداری
۶۴. سید عبدالعلی کیمیایی از  ۱۳۷۹ تا ۱۳۷۹ شهردار
۶۵. حاجی رضا ریاحی از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ سرپرست شهرداری – شهردار
۶۶. مهرداد سالاری از ۱۳۸۰  تا ۱۳۸۱ شهردار
۶۷. سیاوش الماسوندیاز  ۱۳۸۱  تا ۱۳۸۲ سرپرست شهرداری
۶۸. بهروز همّتی از  ۱۳۸۲ تا  ۱۳۸۳ شهردار
۶۹. سیاوش الماسوندی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۳ سرپرست شهرداری
۷۰. مجتبی یزدانی از  ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ شهردار
۷۱. علی حیدر کرمی از  ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶ سرپرست شهرداری
۷۲.حمیدرضا صارمی  از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ شهردار
۷۳. منوچهر فخری  از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ شهردار
۷۴. مهندس پیمان قربانی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ شهردار
۷۵.حیدر کرمی از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ سرپرست شهرداری
۷۶. عبدالرضا شعبانی از  ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ شهردار
۷۷. حامد لعل‌بخش از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵ سرپرست شهرداری
۷۸. آرش رضایی  از ۱۳۹۵  تاکنون شهردار