قدر داشته ها یمان را بدانیم

با تمام وجود از زندگی لذت ببریم  و خدا را برای آنچه که به ما هدیه نموده شکر گزار باشیم  و خدا را برای آنچه که به ما هدیه نموده شکر گزار باشیم.
به یاد داشته باشیم که در این دنیای بزرگ کسانی هستند که آرزو دارند با داشته های ما زندگی کنند!

متاهل ها می خواهند طلاق بگیرند،
مجردها دوست دارند ازدواج کنند!
کودکان می خواهند زود بزرگ شوند،
بزرگتر ها دوست دارند به دوران کودکی برگردند!
شاغلان از شغل شان می نالند،
بیکارها دنبال شغل ند!
فقرا حسرت ثروتمندان را می خورند،
ثروتمندان از دغدغه می نالند!
افراد مشهور از چشم مردم قایم می شوند،
مردم عادی می خواهند مشهور شوند!
سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند،
سفید پوستان خود را برنزه می کنند!
هیچ کس نمی داند تنها فرمول خوشحالی این است:

“قدر داشته و داراییهایت را بدان و از آنها لذت ببر”