اشک و درد مشترک / امداد رسانی ارتشی ها با اشک

اشک و درد مشترک

نیروهای امداد رسان با چشم خیس در مناطق زلزله زده کار می‌کنند.